Покана за общо отчетно събрание

НАСТОЯТЕЛСТВОТО ПРИ СНЦ НЧ „СЪЗНАНИЕ 1891”

ГРАД ИСПЕРИХ

 

СВИКВА

 

ОБЩО ОТЧЕТНО  СЪБРАНИЕ на основание чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Закона за народните читалища и чл. 22, ал. 1 от Устава на Читалището, което ще се проведе на 27.03.2017 г. от 17:30 часа в картинната галерия /старата сграда/  на читалището в гр. Исперих, ул. „В. Левски” № 70 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на читалището за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г.
  2. Отчет на проверителната комисия за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г.
  3. Приемане бюджета на НЧ „Съзнание 1891” – Исперих за 2017 г.
  4. Разглеждане на подадените заявления за членство.
  5. Други.

В съответствие с чл.24 от Устава на читалището при липса на кворум събранието се отлага с един час и се счита за законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от редовните членове.

Съгласно чл. 9, т. 2 от Устава членовете на читалището трябва да заплатят членския си внос преди провеждане на отчетното събрание /до 23.03.2017 год./

13.03.2017 г.                                                                                                        Мирослав Паскалев                                        гр. Исперих                                                                                                        Председател на НЧ „Съзнание 1891”

 

Текста на обявата можете да видите и тук: pokana_2017