Строителна площадка за изграждане на лятна сцена на открито

На 16.10.2023г. от 11:30 часа беше открита строителна площадка за изграждане на лятна сцена на открито по проект на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЗНАНИЕ – 1891“, ГР. ИСПЕРИХ по Административен договор за отпускане на финансова помощ № BG06RDNP001-19.395-007-C01/15.10.2021г, сключен между ДФ „Земеделие“, МИГ Исперих и НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЗНАНИЕ – 1891“, ГР. ИСПЕРИХ.

Финансирането на проекта е чрез МИГ Исперих – мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура“.

Целта на проекта е да подобри и разнообрази културния живот на територията на община Исперих и да създаде възможност за провеждане на дейности на открито.

Стойността на проекта възлиза на 193 562.18 лв., от които 176 812,18 лв. са за строително-монтажни работи.
За изпълнител на строително-ремонтните дейности, след проведена обществена поръчка, е избрана фирма „ПЕТСТРОЙ“ ЕООД, гр. Разград с управител Атанас Атанасов, която ще изпълни строително-монтажните работи в срок от 122 календарни дни, съгласно подписаният договор.

Авторският надзор ще се осъществява от фирма „Виес Инженеринг“ ООД, гр. Шумен, а строителният надзор ще се упражнява от фирма „ТСТ Експерт Консулт“ ЕООД, гр. София с управител Ценка Таракчиева.

На откриването присъстваха г-н Аксел Кючюк – заместник кмет на Община Исперих, изпълняващ длъжността кмет на Община Исперих; г-н Бейти Бекир – председател на Общински съвет – Исперих; г-жа Айджан Бейтула – изпълнителен директор на МИГ Исперих; Атанас Атанасов – Управител на „ПЕТСТРОЙ“ ЕООД; г-н Исмаил Айдън – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ – Община Исперих, членове на Читалищното настоятелство, приятели и съграждани.

На официалното откриване на строителната площадка г-н Аксел Кючюк- заместник кмет на Община Исперих, изпълняващ длъжността кмет на Община Исперих пожела на строителите спорна и безпроблемна работа!