Устав

УСТАВ
на Народно читалище „Съзнание“ гр. Исперих
изменен и допълнен на общо събрание,
проведено на
18.03.2010 година в гр. Исперих

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1 /1/ Народно Читалище „Съзнание“ е обществено културно-просветно сдружение, то съществува отделно от членовете си и е учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за народните читалища, Устава и Решенията на Общото събрание и е правоприемник на НЧ „Съзнание“- гр. Исперих.
/2/. Народно Читалище „Съзнание“ е юридическо лице, което отговаря на задълженията си със своето имущество.
/3/. Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на същото.
/4/. Членовете отговарят за внасянето на дължимите членски вноски.
/5/. В сдружението не могат да бъдат създавани звена на етническа, религиозна, расова и политическа основа, както и на основата на полова дискриминация.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2 /1/. (доп.) Наименованието на сдружението е Народно Читалище „Съзнание 1891г.“.
/2/. Наименованието на сдружението заедно с указанието на седалището, адреса, съда където е регистрирано сдружението, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището и адреса на сдружението са: гр. Исперих, община Исперих, ул. „Васил Левски“ № 71.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 4. /1/(доп.) Сдружението осъществява дейност в защита на обществения интерес и в полза на духовните интереси на членовете си, изразяващи се в: организиране, поддържане и обогатяване на библиотеки, читални фонотеки и видеотеки, организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове и семинари в сферата на науката, изкуството и културата, изграждане на самодейни колективи и организиране на мероприятия, свързани с изявата им, организиране на празненства, концерти, спектакли, театрални представления, чествания, видео и кинопрожекции, радиопредавания и публикации в медиите, изграждане и поддръжка на сбирки на художествена и историческа стойност, събиране и разпространяване на знания за родния край; създаване и съхраняване на музейни колекции съгласно Закона за културното наследство; предоставяне на компютърни и интернет услуги.
/2/ (нова) Народните читалища могат да развиват и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната им дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използват приходите от нея за постигане на определените в устава им цели. Народните читалища не разпределят печалба.
/3/ (нова) Читалищата могат да откриват клонове в близки квартали, жилищни райони и села, в които няма други читалища.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 5. Основни цели на сдружението са:
1. Стимулиране на процесите на създаване на интелектуални продукти в сферата на културата и изкуството.
2. Подпомагане на своите членове в творческата им дейност и защитаване на техните интереси, във връзка с предмета на дейност на сдружението.
3. Запазване на традициите и обичаите на населението.
4. Утвърждаване на духовните ценности на българския народ и популяризирането им.
5. Приобщаване на обществеността към постиженията на съвременната наука, техника, култура и изкуство.
6. (доп.) Поддържане на връзки с други творчески и културни организации и сдружения в страната и чужбина по реда на ЗНЧ.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 6. Средствата с които сдружението ще постига своите цели са:
1. Издателска дейност, отчетна дейност, научно културна дейност, рекламна и информационна.
2. Импресарска дейност.
3. Продуцентска дейност.
4. Участие в местни и национални програми и проекти.
5. Друга стопанска дейност, доколкото същата е пряко свързана с предмета на дейност на сдружението и набавяне на средства за издръжка на културната дейност на читалището, с изключение на отдаване на читалищни помещения под наем за използването им от постоянни клубове на политически партии и религиозни секти.
6. (нова) Народните читалища нямат право да предоставят собствено или ползвано от тях имущество възмездно или безвъзмездно: за хазартни игри и нощни заведения; дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности; за постоянно ползване от политически партии и организации; на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия и на членовете на техните семейства.

Чл. 7. /1/. Членуването в сдружението е доброволно. Членовете могат да бъдат индивидуални, колективни и почетни.
/2/. Индивидуалните членове са физически лица, които приемат Устава плащат редовно членския си внос и имат правата, предвидени в този Устав. Те са действителни и спомагателни:

 • (доп.) действителните членове са дееспособни физически лица, навършили 18 год.
 • спомагателните членове са физически лица на възраст до 18 години, без право на глас и без право да бъдат избирани в читалищното настоятелство като членове, но с право на съвещателен глас.

/3/. Колективните членове са юридически лица и организации, които споделят целите на сдружението и съдействат на читалището да осъществява задачите му, плащат редовно членския си внос и имат право на един глас в Общото събрание.

 • търговски дружества;
 • (доп.) стопански организации
 • професионални организации;
 • кооперации и сдружения;
 • културно-просветни клубове и творчески колективи;

/4/. (доп.). Почетни членове на сдружението могат да бъдат както български, така и чуждестранни граждани, които имат изключителен принос за развитието и дейността на НЧ „Съзнание 1891г.“.

Чл. 8. /1/. Всеки член на сдружението, с изключение на спомагателните членове има право:
1. Да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание.
2. Да бъде избиран в неговите органи на управление.
3. Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управлението.
4. Да бъде информиран за дейността на сдружението.
5. Да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.
6. Да прекратява членството си по собствено желание.
/2/.Спомагателните членове имат правото по предходния член, с изключение на тези по т. 1,2 и 3. В общото събрание те имат право на съвещателен глас.

Чл. 9. Всеки член на сдружението е длъжен:

 1. Да спазва Устава на сдружението и да работи за постигането на неговите цели.
 2. Да внася редовно членския си внос.
 3. Да работи за увеличение на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл. 10. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 11 . (изм.) Членовете на сдружението се приемат на редовно заседание на Настоятелството. Кандидатът отправя писмено заявление до Настоятелство, където задължително декларира, че е запознат с Устава на сдружението и със Закона за народните читалища. Настоятелство разглежда молбата задължително в едномесечен срок. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове. След приемане на новите членове на същите се издават съответните документи- членски карти.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 12. /1/. Членството се прекратява:

 1. С едностранно волеизявление до читалищното настоятелство.
 2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение.
 3. С изключване.
 4. С прекратяването на юридическото лице-член на сдружението.
 5. При отпадане.

/2/. /1/.Решението за изключване се взема от читалищното настоятелство на сдружението при наличие на виновно поведение, което прави по нататъшното членство несъвместимо.
/2/ Решението за изключване може да се обжалва пред общото събрание на сдружението.
/3/ Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Под системност се има в предвид невнасяне на членски внос в продължение на шест месеца, след изтичане на срока определен в този Устав, както и неучастие в дейността на сдружението в продължение на една година. Отпадането е констатирано от читалищното настоятелство по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

ІІІ. ИМУЩЕСТВО

ИМУЩЕСТВО

Чл. 13. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещи права върху основни и оборотни средства,, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 14. /1/(изм.и доп.) Всички членове на сдружението са длъжни да заплащат членски внос. Членският внос се определя от общото събрание и се заплаща еднократно най-късно през месец декември на текущата календарна година.
/2/ Сдружението в лицето на читалищното настоятелство може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство и реклама.
/3/ (нова) културно-просветна и информационна дейност;
/4/ (нова) субсидия от държавния и общинските бюджети;
/5/ (нова) наеми от движимо и недвижимо имущество;
/6/ (нова) С решение на общинския съвет читалищата могат да се финансират допълнително над определената по ал. 4 субсидия със средства от собствените приходи на общината. Гласуваната от общинския съвет субсидия за народните читалища, определена на основата на нормативи и по реда на същата алинея, не може да се отклонява от общината за други цели.
/7/ (нова) други приходи.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

Чл. 15. /1/ Сдружението извършва и стопанска дейност, свързана с основния му предмет , изрично посочена в чл. 6 от този Устав.
/2/ Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
/3/ Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлагат на Управителния съвет на сдружението.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 16. /1/ (изм. и доп.) При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство от 2/3 /две трети/ гласа от всички членове на сдружението.
/2/ (нова) Читалищата не могат да отчуждават недвижими вещи и да учредяват ипотека върху тях.
/3/ (нова) Движими вещи могат да бъдат отчуждавани, залагани, бракувани или заменени с по-доброкачествени само по решение на настоятелството.
/4/ (нова) Недвижимото и движимото имущество, собственост на читалищата, както и приходите от него не подлежат на принудително изпълнение освен за вземания, произтичащи от трудови правоотношения.

ІV. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАН НА СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 17. (изм.) Органите на сдружението са:

 1. Общо събрание;
 2. Настоятелство;
 3. Проверителна комисия.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 18. Във Общото събрание участват всички членове на сдружението. Индивидуалните членове на сдружението участват в Общото събрание лично.

Чл. 19. /1/. Членовете – юридически лица се представляват от Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено физическо лице.
/2/ Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 20. Общото събрание:

 1. Приема, изменя и допълва Устава на сдружението.
 2. Приема други вътрешни актове.
 3. Преобразува и прекратява сдружението.
 4. (изм.) Изключва членове.
 5. Назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случаите на несъстоятелност.
 6. Разглежда жалби срещу решенията на Настоятелството.
 7. Взема решение за откриване и закриване на клонове.
 8. Взема решение за участие в други организации.
 9. Приема основните насоки и дългосрочни програми за дейността на сдружението.
 10. Приема бюджета и утвърждава сдружението.
 11. Взема решение относно дължимото и размера на членския внос.
 12. (изм. и доп.) Приема отчета за дейността на Настоятелството и Проверителната комисия до 30 март на следващата година.
 13. (изм.) Освобождава от отговорност членовете на Настоятелството, Проверителната комисия и Председателя.
 14. (нова) Избира и освобождава членовете на настоятелството, проверителната комисия и председателя.

Чл. 21. /1/ Общото събрание се провежда най- малко веднъж годишно като редовно Общо събрание . свиква от Председателя.
/2/ (изм. и доп.) Редовно общо събрание на читалището се свиква от настоятелството най-малко веднъж годишно. Извънредно общо събрание може да бъде свикано по решение на настоятелството, по искане на проверителната комисия или на една трета от членовете на читалището с право на глас. При отказ на настоятелството да свика извънредно общо събрание до 15 дни от постъпването на искането проверителната комисия или една трета от членовете на читалището с право на глас могат да свикат извънредно общо събрание от свое име.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ.

Чл. 22. /1/Общото събрание се свиква от Председателя.
/2/ (изм. и доп.) Поканата за събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде получена срещу подпис или връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същия срок на вратата на читалището и на други общодостъпни места в общината, където е дейността на читалището, трябва да бъде залепена поканата за събранието.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ.

Чл. 23. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове. Членовете удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъка се заверява от Председателя и секретаря на Общото събрание.

КВОРУМ

Чл. 24. (изм. и доп.) Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на читалището. При липса на кворум събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание.

ПРАВО НА ГЛАС.

Чл. 25. Всички членове имат право на един глас.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.

Чл. 26. Член на сдружението не може да участва в:

 1. Предявяване на искове срещу него.
 2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
 3. При решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия без ограничения.
 4. Членовете на настоятелството, включително председателят и секретарят, подават декларации за конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Декларациите се обявяват на интернет страницата на съответното читалище.

МНОЗИНСТВО.

Чл. 27. /1/. Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.
/2/ (доп.) За решения по чл. 20, т. 1, т. 3, т. 4 и по чл. 16 се изисква мнозинство 2/3 от членовете.

Чл. 28. Решенията от Общото събрание влиза в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено, съгласно действащото законодателство.

ПРОТОКОЛ.

Чл. 29. /1/. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протокола се води според изискванията на закона.
/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя и секретаря на събранието и от преброителите на събранието. Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикване на Общото събрание.
/3/. Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

НАСТОЯТЕЛСТВО

Чл. 30. /1/. Сдружението се управлява и представлява от настоятелство.
/2/. Членовете на настоятелството се избират от Общото събрание за срок от три години.
/3/. Настоятелството е в състав от девет члена, които са членове на сдружението, задължително един от тях по право е избраният от Общото събрание Председател, който е и Председател на Настоятелството.
/4/. Член на Настоятелството може да бъде и юридическо лице – член на сдружението, като на заседание на Настоятелството то се представлява от своя законен представител – физическо лице.
/5/ Членовете на Настоятелството могат да бъдат преизбирани без ограничение.
/6/ (нова) Същите да нямат роднинска връзка по права и съребрена линия.

Чл. 31/1/.  Членовете на Настоятелството или физически лица, които представляват юридически лица, трябва да:

 1. Имат постоянно местоживеене в страната.
 2. Не са осъждани и лишавани от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
 3. (нова) Същите да нямат роднинска връзка по права и съребрена линия.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО.

Чл. 32. /1/. Членовете на Настоятелството имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете.
/2/. Настоятелството приема правила за работата си.
/3/. Настоятелството организира изпълнение на решенията на общото събрание.
/4/. Настоятелство се събира на редовни заседания най-малко на 2 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
/5/. Всеки член на Настоятелството може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
/6/. Настоятелството осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.
/7/. Настоятелството взема решение за придобиване, на недвижими имоти и движими вещи, както и отдаването им под наем за срок от три години /до края на своя мандат/.
/8/. Настоятелството подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението.
/9/. Настоятелството подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и щатно разписание за всяка календарна година.
/10/. Настоятелството обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание и Председателя.
/11/. (нова) Настоятелството свиква общото събрание;
/12/. (нова) Настоятелството назначава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика.
/13/. (нова) Настоятелството взема решение за участие в създаване на дългосрочно партньорство от съществено значение за организацията.
/14/. (нова) Настоятелството взима решения за морално и материално стимулиране на работещите в Читалището;
/15/. (нова) Настоятелството внася предложения в община Исперих и други органи и организации за строителство, реконструкция, модернизиране, поддържане, ремонтиране и обзавеждане на сградите, за създаване на материални, финансови и кадрови условия за развитие на дейността.
/16/. (нова) Настоятелството решава въпроси за откриване и закриване на художествено- творчески колективи, школи, клубове и други форми на дейност;
/17/. (нова) Настоятелството приема годишна програма за дейността за следващата календарна година не по-късно от 30.10.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО.

Чл. 33. /1/. Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на читалищното Настоятелство лично.
/2/. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.
/3/ Настоятелство взема решения единодушно за:
1. съществена промяна за дейността на сдружението;
2. съществени организационни промени;
3. дългосрочно сътрудничество   от   съществено   значение   за   сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;

Чл. 34. Настоятелството е длъжно периодично да изготвя предвидените в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО.

Чл. 35. /1/ Членовете на Настоятелството носят солидарна отговорност със своите действия, с които увреждат интересите на сдружението.
/2/ Всеки от членовете на Настоятелството може да бъде освободен от отговорност ако се установи, че няма вина за нанесените вреди.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 36. /1/. Председателят се избира от общото събрание.
/2/ Председателят на сдружението и е Председател на Настоятелството по право. Той представлява сдружението пред всички държавни органи и институции, както в страната така и в чужбина.
/3/ Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, както и да изпълнява всички права и задължения, произтичащи от договора за управление.
/4/. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Настоятелството.
/5/ Утвърждава организационно управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.
/6/ Организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество, Съгласно изискванията на действащото законодателство и този Устав.
/8/. (изм.) Отчита дейността си пред настоятелството;
/9/ Докладва незабавно на Настоятелството за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

Чл. 37. /1/ Председателя има право на възнаграждение което се определя от Настоятелството / с негово решение/.
/2/ В случай че бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има обезщетение в размер на възнаграждението за два месеца.

СЕКРЕТАР

Чл. 38 /1/. (доп.) Секретаря е щатен служител на читалището, по трудово правоотношение, който осъществява непосредственото ръководство и организация на дейността на сдружението; организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета; организира текущата основна и допълнителна дейност; отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал;
/2/. По решение на читалищното Настоятелство той може да бъде упълномощен да представлява сдружението на равно с Председателя на читалищното настоятелство.
/3/. Секретаря се назначава от Председателя на читалищното настоятелство.
/4/. При надлежно упълномощаване секретаря може да осъществява функциите на Председателя предвидени в този Устав.
/5/. (нова) Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството и на проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на председателя на читалището.

ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ

Чл. 39 /1/. Проверителната комисия е орган на Общото събрание на сдружението, който се избира за срок от три години и се състои от трима членове на сдружението.
/2/. (изм. и доп.) Членове на проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудовоправни отношения с читалището или са роднини на членове на настоятелството, на председателя или на секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.
/3/. (изм. и доп.) Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на настоятелството, председателя и секретаря на читалището по спазване на Закона, Устава и решенията на общото събрание.
/4/. (нова) При констатирани нарушения проверителната комисия уведомява общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление – и органите на прокуратурата.
/5/. (нова) Не могат да бъдат избирани за членове на настоятелството и на проверителната комисия, и за секретари, лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

Чл. 40. Проверителната комисия се отчита пред Общото събрание.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 41. Ежегодно до края на месец февруари настоятелството съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на Проверителната комисия.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 42. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на съдържанието и се разглежда годишния счетоводен отчет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 43. /1/. При годишното приключване се проверява годишния счетоводен отчет от членовете на Проверителната комисия въз основа на счетоводството и отчета за дейността -без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.
/2/. Проверката има за цел да се установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 44. След постъпване на доклада на Проверителната комисия Настоятелството приема годишния счетоводен отчет, отчет за дейността и доклад на Проверителната комисия и приема решение за свикване на редовното общо събрание.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ

Чл. 45. При необходимост Проверителната комисия има право да поиска от Настоятелството да бъде назначен за проверка експерт-счетоводител или от органите АВДФК.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОТЧЕТНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 46. Съгласно разпоредбите на закона за счетоводството сдружението ще изготви отчет на информация при спазване на принципи за откритост, достоверност и своевременност.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 47. Сдружението не разпределя печалба.

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 48 /1/. На заседание на общото събрание и на настоятелството се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от секретаря на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на проверителната комисия и настоятелството могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи и извлечения от протоколите.
/2/. Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и образованието им, както и наименованието, седалището и адреса на управлението /фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете на юридическите лица/.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 49. Сдружението се прекратява:
1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на Окръжен съд по седалището на сдружението от ЗЮЛНЦ случаи;

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 50. /1/. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация освен в случаите на преобразуване на сдружението.
/2/. Ликвидацията се извършва от председателя на сдружението или от друго определено от общото събрание лице. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осигуряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.
/3/. След разпределяне на имуществото, ликвидатора е длъжен да поиска заличаване на сдружението от Окръжен съд по неговото седалище.

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 51. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършени по реда предвиден в него, в Закона за народните читалища и в ЗЮЛНЦ.

Чл. 52. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българското гражданско законодателство; разпоредбите на ЗЮЛНЦ. /Д.В. бр. 81/2000г. в сила от 01.01.2001 година/ и разпоредбита на Закона за народните читалища /ДВ бр. 42 от 05.06.2009г./

Настоящият Устав е изменен, допълнен и приет след привеждането му в съответствие със Закона за народните читалища от общото събрание на сдружение с нестопанска цел НЧ „Съзнание 1891г.“- гр. Исперих   158 гласа „за“,    „против“ – няма, „въздържали се“- няма, състояло се на 18.03.2010 година в гр. Исперих.

Уставът влиза в сила от датата на приемането му.