Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки

Заповед
№  07 / 28.10.2020 г.

            На основание Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № 722/28.10.2020 г. на кмета на Община Исперих, с цел да се ограничи разпространението на СОVID-19, за периода от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г., вкл., въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на НЧ „Съзнание 1891“ гр. Исперих:

Н А Р Е Ж Д А М

  1. Да се преустановят  присъствените занимания с деца и възрастни  във всички читалищни художествено-творчески състави, съгласно временните противоепидемични мерки на територията на Република България.
  2. Да се преустановят всички масови мероприятия, провеждани в НЧ „Съзнание 1891“ гр. Исперих, включително конференции, дискусии, публични лекции, представления, концерти и други културни събития.
  3. Носенето на маска или  шлемове за всички работещи в читалището и за всички външни лица е задължително в общите закрити части на читалището – преддверие, фоайета, коридори, санитарни възли, кабинети, зали  и  във всички други закрити помещения на територията на читалището.
  4. Настоящата заповед е в сила от 28.10.2020 г.  до 12.11.2020 г.
  5. Срокът и обхватът на  заповедта може да бъде променян в зависимост от епидемичната ситуация в страната.

Контрол по изпълнението на настоящата  заповед  възлагам на Искра Цанкова – читалищен секретар  на НЧ „Съзнание 1891“ гр. Исперих

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички ръководители и служители и да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на читалището.

МИРОСЛАВ ПАСКАЛЕВ  /П/
Председател на НЧ „Съзнание 1891“ гр. Исперих

Заповедта в *.pdf формат можете да видите тук.