„Изграждане на лятна сцена на открито към Народно читалище „Съзнание – 1891“, гр. Исперих“

Народно читалище „Съзнание – 1891“, гр. Исперих на 15.10.2021г. подписа Административен договор №: BG06RDNP001-19.395-007-C01/15.10.2021г. за „Изграждане на лятна сцена на открито към Народно читалище „Съзнание – 1891“, гр. Исперих“, изпълняван с финансовия принос на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 спечелен по процедура на МИГ Исперих – мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура“.

Проектът за изграждане на лятна сцена на открито има за цел да подобри и разнообрази културния живот на територията на община Исперих и да създаде възможност за провеждане на дейности на открито. Към читалището функционират  следните школи и формации: Детска музикална школа с класове по пиано, китара, солфеж и пеене; Клуб „Художествено слово”; Клуб „Бит и традиции“; Балетна формация „ФОРТЕ“; Детска вокална формация „Теменуга“; Детска танцова формация „Исперихче“; Детска формация за танцова аеробика – зумба, аеробика, хип-хоп танци; Школа „Карате”; Група за народни песни „Ахинора“; Група за народни танци за възрастни; Група за руски и популярни песни; Смесен хор за туристически и патриотични песни „Лудогорско ехо“; Любителски театър „Борис Илиев”. Общата численост на хората ангажирани в школите и формациите е 177 души, на възраст от и над 3 годишна възраст. Изграждането на лятната сцена ще позволи да се развиват част от читалищните дейности на открито, както и да се изнасят концерти за честването на различни събития. Сцената ще може да се използва и от детските градини и училищата на територията на община Исперих  за организирането на събития и концерти за широката общественост. По този начин ползватели на проекта стават почти цялото население на гр. Исперих – деца и възрастни изнасящи концерти и спектакли на откритата сцена и зрители, които ще имат на разположение до  120 седящи места.

Очакваният резултат от изграждането на лятната сцена на открито е да позволи на гражданите на град Исперих, които по статистика на НСИ от 2018 са 8 086 души, да имат по-разнообразен, активен, динамичен и наситен с културни събития живот. По този начин на територията на МИГ Исперих ще има обект, който да спомага за социалното включване на хората от различните възрастови групи, а заинтересованите лица, които вече участват в школите и кръжоците  към  читалището ще имат една нова, различна и здравословна среда за работа.

Проектът за изграждане на лятна сцена на открито ще се разгърне върху 643 кв.м. ЗП и озеленяване 342,30кв.м. Общата площ на имота е 1 141кв.м. с плътност на застрояване 60%, спазени при изготвянето на техническия проект. Проектът е разделен на следните дейности: Дейност 1: Строително-монтажни работи за изграждане на лятна сцена на открито; Дейност 2: Консултантски услуги за изпълнението и отчитането на дейностите по проекта; Дейност 3: Осъществяване на строителен надзор. Всички дейности подробно са описани в т.7 Дейности по проекта. Дейностите по строително-монтажните работи на лятната сцена накратко се състоят в следното: доставка и монтаж на три сгради тип контейнери с различно предназначение; изграждане на трибуна; изграждане на лятна сцена; доставка и монтаж на съпътстващо оборудване (осветителна, озвучителна и прожекционна системи); изграждане на различни настилки и озеленяване. Дейностите по проекта съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на община Исперих 2014 – 2020 г., а именно: Приоритетна област 5. Наследство и туризъм, Мярка 5.4. Реконструкция на читалища и внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и рехабилитация,  в т.ч. на дворове и огради, както и на Мярка 5.9. Активно използване на открити публични пространства за културни събития и дейности.

            Изпълнението на проекта ще създаде възможност за провеждане на дейности на открито, както на децата и възрастните, ползващи услугите на читалището, така и на децата от образователната система (училища и детски градини). По този начин ще се разнообрази културният живот в община Исперих, а това ще доведе до постигане на целите на Стратегията на ВОМР на МИГ Исперих, Приоритет II „Социално включване и динамична жизнена среда“, Специфична цел 4 „Насърчаване на активния начин на живот, иновативността и социалната ангажираност в общността“.

Продължителността на проекта ще е 20 месеца.

Обща стойност на проекта: 161 346,58 лв. без ДДС

Размер на одобрената субсидия: 161 346,58 лв. без ДДС от която:

– Размер на субсидията от ЕС е в размер на 145 211,93  лв. без ДДС

– Размер на субсидията от Р България е в размер на 16 134,65  лв. без ДДС