Покана за общо годишно отчетно събрание

Народно читалище „Съзнание 1891“ – град Исперих

ПОКАНА
за Общо годишно отчетно събрание на СНЦ НЧ „Съзнание 1891“ – град Исперих

На основание чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за народните читалища и чл. 21, ал. 1 и 2 от Устава на Сдружението, Читалищното настоятелство при СНЦ Народно читалище „Съзнание 1891“ – град Исперих СВИКВА ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на 27 март 2019 г. (сряда) от 17:30 часа в Зала 1 (Картинна галерия), при следния

ДНЕВЕН РЕД

  1. Отчетен доклад за дейността на СНЦ НЧ „Съзнание 1891“ – град Исперих за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.
  2. Отчетен доклад на Проверителната комисия за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.
  3. Приемане на Бюджет 2019 г. на СНЦ НЧ „Съзнание 1891“ – град Исперих.

Каним всички редовни членове на СНЦ НЧ „Съзнание 1891“ – гр. Исперих да присъстват на събранието!

При липса на кворум, на основание чл. 24 от Устава на Сдружението и чл. 15, ал. 3 от ЗНЧ, Общото събрание се отлага с един час и ще се проведе в същия ден от 18:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Председател на НЧ „Съзнание 1891“ – гр. Исперих: / п /
Мирослав ПАСКАЛЕВ

Поканата за събранието можете да разгледате и тук (*.pdf)