Покана за редовно общо отчетно-изборно събрание

П О К А Н А
за редовно общо отчетно-изборно  събрание  на НЧ „Съзнание 1891” град Исперих

 

На  основание  чл. 15, ал. 1,  от  Закона  за  народните  читалища,    Читалищното настоятелство при  Народно  читалище  „Съзнание 1891“ град Исперих   СВИКВА  РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО – ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ   на  29 март 2018 г.   (четвъртък),   от 17:30  часа, в салона на читалището,  на ул. „Васил Левски” № 71, при следния

ДНЕВЕН РЕД

  1. Отчет за дейността на НЧ „Съзнание 1891” град Исперих през периода 2015-2017 година.
  2. Доклад на Проверителната комисия за периода 2015-2017 година.
  3. Приемане Бюджета на НЧ „Съзнание 1891” град Исперих за 2018 г.
  4. Промени в Устава на НЧ „Съзнание 1891” град Исперих.
  5. Избор на Читалищно настоятелство и Председател на ЧН.
  6. Избор на Проверителна комисия.

Каним всички редовни членове на НЧ „Съзнание 1891” гр. Исперих да присъстват на събранието!

При липса на кворум, събранието се отлага с един час и щe се проведе същия ден от  18:30 часа  в същата зала, при същия дневен ред, на основание   чл.15, ал. 3 от ЗНЧ.

 

Председател на НЧ „Съзнание 1891”:

                                                                                                           (Мирослав Паскалев)

Пълният текст на обявата в *.pdf формат можете да видите тук.