На 16.10.2023г. от 11:30 часа беше открита строителна площадка за изграждане на лятна сцена на открито по проект на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЗНАНИЕ – 1891“, ГР. ИСПЕРИХ по Административен договор за отпускане на финансова помощ № BG06RDNP001-19.395-007-C01/15.10.2021г, сключен между ДФ „Земеделие“, …

Строителна площадка за изграждане на лятна сцена на открито Прочетете повече »