ПОКАНА ЗА ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

На основание чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за народните читалища и чл. 21, ал. 1 и 2 от Устава на Сдружението, Читалищното настоятелство при СНЦ Народно читалище „Съзнание – 1891“, град Исперих СВИКВА ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на 29-ти март 2024 год. (Петък) от 17:00 ч. в КИНОСАЛОНА, с адрес: ул. „Васил Левски“ № 70 при следния

ДНЕВЕН РЕД

  1. Отчетен доклад за дейността на СНЦ НЧ „Съзнание – 1891“, град Исперих за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 год.
  2. Отчетен доклад на Проверителната комисия за периода 01.01.2021 год. – 31.12.2023 год.
  3. Приемане на годишен финансов отчет за 2023 год.
  4. Приемане проекто-бюджет 2024 г. на СНЦ НЧ „Съзнание – 1891“, град Исперих.
  5. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Читалищното настоятелство, Проверителната комисия и Председателя на НЧ „Съзнание – 1891“, град Исперих.
  6. Избор на Читалищно настоятелство и Председател на НЧ „Съзнание – 1891“, град Исперих.
  7. Избор на Проверителна комисия и Председател на комисията.

Каним всички редовни членове на СНЦ НЧ „Съзнание – 1891“, град Исперих да присъстват на събранието!

При липса на кворум, на основание чл. 24 от Устава на Сдружението и чл. 15, ал. 3 от ЗНЧ, Общото събрание се отлага с един час и ще се проведе в същия ден от 18:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

14.03.2024 год.

Председател на НЧ „Съзнание – 1891“, гр. Исперих

(Мирослав Паскалев)

Пълният текст на поканата можете да видите тук: ПОКАНА ЗА ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ